Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM.KPT.PIL.S.BATROSIKA W ZEGRZU POMORSKIM

Załącznik do Zarządzenia nr 3/2020 z dnia 22 maja 2020r.

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zegrzu Pomorskim

 

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM.KPT.PIL.S.BATROSIKA

W ZEGRZU POMORSKIM

 

 

 1. I.                   PROCEDURA ZAPOBIEGAJĄCA ZAKAŻENIOM I CHOROBOM ZAKAŹNYM COVID – 19

 

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS - CoV - 2, w celu zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej im. kpt. pil.
S. Bartosika w Zegrzu Pomorskim  oraz pracowników szkoły wskazane jest wprowadzenie
i bezwzględne przestrzeganie wzmożonego reżimu sanitarnego:

 1. Przeprowadzenie szkolenia nauczycieli oraz personelu w zakresie postępowania                              z dzieckiem, u którego zaobserwowano objawy zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 oraz szkolenie dotyczące kontaktu z rodzicem/opiekunem przyprowadzającym dziecko do szkoły.
 2. Zobligowanie nauczycieli i personelu do zapoznania się i stosowania podstawowych zasad dotyczących zapobiegania wirusa SARS-CoV-2 na dostępnych stronach https://www.gov.pl/web/koronawirus/porady oraz zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronach.
 3. Obowiązek informowania rodziców dzieci oraz pracowników o konieczności ograniczenia aktywności poza terenem placówki i ryzyku, jakie niesie ze sobą nieprzestrzeganie zasad higieny i zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego w powyższym zakresie.
 4. Nauczyciele oraz pracownicy szkoły przychodzą do szkoły zdrowi, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
 5. W przypadku wystąpienia u dziecka lub pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem - pracownik ten jest niezwłocznie odsunięty od pracy. Wstrzymane jest przyjmowanie dzieci. Dziecko / osoba  podejrzana umieszczona jest w izolatce. Powiadamia się stację sanitarno - epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 6. W placówce ograniczone jest przebywanie osób trzecich do niezbędnego minimum                       z zachowaniem obowiązku noszenia rękawiczek jednorazowych oraz maseczek ochronnych.
 7. Przed wejściem do szkoły każdą dorosłą osobę obowiązuje pomiar temperatury
  i dezynfekcja rąk.
 8. Na terenie całej placówki obowiązuje ścisłe przestrzeganie procedur dezynfekcji pomieszczeń, przedmiotów, powierzchni dotykowych i płaskich tak, aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do tej dezynfekcji.
 9. Nauczyciele opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy zaopatrzeni są w środki ochrony indywidualnej i stosują się do wytycznych obowiązujących w pracy w Szkole Podstawowej im. kpt. pil. S. Bartosika w Zegrzu Pomorskim
 10. Należy umieścić w widocznym miejscu numery telefonów do:

- Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Koszalinie,

- Sztabu Kryzysowego Gminy Świeszyno,

- Oddziału zakaźnego lub obserwacyjno – zakaźnego.

 

 

 1. II.                PRACA SZKOŁY/ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
 2. III.             PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA
  Z OODZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO/SZKOŁY
 1. Szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów klas I-III oraz dla dzieci oddziału przedszkolnego, których rodzice zgłosili taką potrzebę .
 2. Poszczególna klasa / grupa - ze względu na ograniczenie 4m 2 na jedno dziecko
  i opiekuna - musi wynosić 12 dzieci  (nie więcej lub 14 dzieci za zgodą organu prowadzącego).
 3. W pierwszej kolejności z zajęć w oddziale przedszkolnym i zajęć opiekuńczo-wychowawczych powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem.
 4. Na podstawie złożonych przez rodziców/prawnych opiekunów deklaracji, dyrektor wyznacza godziny przebywania  i odbioru uczniów. Po godzinach przyprowadzania  wejście do szkoły jest zamknięte na klucz.
 5. W miarę możliwości do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele. Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali.
 6. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 7. W sali gimnastycznej mogą przebywać dwie grupy uczniów. Po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte lub zdezynfekowane.
 8. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 9. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.
 10. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi. Na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans.
 11. Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć będzie regularnie czyszczony
  z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeżeli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć go przed używaniem.
 12. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami. Należy zapewnić taką organizację pracy i koordynację, która utrudni stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczniów (np. różne godziny przyjmowania grup do placówki, różne godziny przerw lub zajęć na boisku).
 13. Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren szkoły.
 14. W szatni należy wykorzystywać co drugi wieszak.
 15. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m.
 16. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty
  z uczniami oraz nauczycielami.
 17. Od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. uczniom klasy VIII zapewnia się konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne, w szczególności
  z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, oraz możliwość korzystania
  z biblioteki szkolnej.
 18. Od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. uczniom zapewnia się konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne oraz możliwość korzystania
  z biblioteki szkolnej.
 19. Harmonogram konsultacji ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielami.

 

 

 1. Rodzice zgłaszają dziecko do udziału w zajęciach w szkole/oddziale przedszkolnym minimum 2 dni robocze przed skorzystaniem z opieki do godziny 12.00 (informacja telefoniczna do wychowawcy).
  1. Rodzice dostarczają do szkoły  uzupełnione Oświadczenie rodzica (załącznik nr 1) i Informację o dziecku(załącznik nr 2) (do pobrania ze strony szkoły)– co jest warunkiem przyjęcia dziecka do placówki. Scan oświadczenia i deklaracji należy  przesyłać mailem na adres szkoły lub dostarczyć w dniu przyprowadzenia dziecka do placówki pozostawiając dokumenty  w skrzynce umieszczonej przy wejściu do szkoły.
  2. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych. Jeśli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, to takiego dziecka nie można przyprowadzać do szkoły.
  3. Dziecko wykazujące objawy infekcji – podwyższona temperatura, kaszel, katar, osłabienie (bez względu na etiologię) nie może uczęszczać do szkoły/oddziału przedszkolnego.
  4. Dziecko powinno być przyprowadzane do szkoły w godzinach od 7.30 do 8.00
  5. Rodzice nie mogą wejść na teren szkoły, a dziecko/uczeń odbierane jest przez pracowników obsługi przy wejściu do szkoły.
  6. Pracownik szkoły przeprowadza wywiad z rodzicem oraz sprawdza temperaturę dziecka. Informacje dotyczące stanu zdrowia dziecka, pracownik szkoły zapisuje w zeszycie przyjęć i obserwacji.
  7. W przypadku gdy zostaną stwierdzone objawy chorobowe takie jak: kaszel, katar, gorączka powyżej 37°C dziecko nie zostanie przyjęte do szkoły/OP
  8. Obowiązkowa jest dezynfekcja rąk po wejściu do placówki przez dzieci powyżej 6 roku życia
  9. Dzieci z oddziałów przedszkolnych odprowadzane są przez pracownika obsługi do szatni, a następnie do wyznaczonej sali, a uczniowie klas I-III samodzielnie udają się do szatni i wyznaczonej sali.
  10. Obowiązkowa jest dezynfekcja rąk po wejściu do placówki przez dzieci powyżej 6 roku życia
  11. Osoby odprowadzające i odbierające dzieci powinny zakładać własne rękawiczki ochronne oraz zakrywać nos i usta - maseczka ochronna.
  12. Należy dbać o zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego przed wejściem do budynku oraz w budynku- minimum 2 m.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. IV.             PROCEDURA NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIEM KORONAWIRUSEM LUB CHOROBY COVID-19

 

 1. Dziecko, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę) bezzwłocznie przez parownika wyposażonego w przyłbicę, fartuch ochronny, półmaskę i rękawiczki zostaje odizolowuje do IZOLATORIUM – wyznaczonego pomieszczenia (gabinet pomocy przedmedycznej)
 2. Pracownik pozostaje z dzieckiem utrzymując min. 2 m odległości.
 3. Nauczyciel zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji.
 4. Dyrektor lub pracownik wskazany przez dyrektora bezzwłocznie zawiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji.
 5. Dyrektor zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną, w razie złego stanu dziecka dzwoni na 999 lub 609-794-670.
 6. Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVIDi-19 (duszności, kaszel, gorączkę):

─     Zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia – izolatorium

─     Dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań zabezpiecza się w przyłbicę, fartuch ochronny, półmaskę i rękawiczki.

─     Dyrektor bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służy, które podejmują dalsze kroki bezpieczeństwa.

 1. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 1. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 2. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik/dziecko, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez inspektorat sanitarny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. V.                Zasady pracy nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi

 

Pracowniku:

 1. Pamiętaj o pomiarze temperatury 2 x dziennie. W przypadku podwyższonej temperatury pozostań w domu, zgłoś to pracodawcy i skorzystaj z teleporady medycznej.
 2. Zachowaj dystans społeczny z innymi pracownikami, w każdej przestrzeni placówki.
 3. Przebywaj w miarę możliwości w wyznaczonej, stałej sali i z tymi samymi współpracownikami i dziećmi. Nie kontaktuj się z pozostałymi pracownikami  nie będącymi w Twojej codziennej interakcji.
 4. Zachowaj również dystans społeczny w odniesieniu do rodziców dzieci i uczniów.
 5. Stosuj środki ochrony indywidualnej na terenie szkoły  (maseczka na usta i nos, rękawiczki jednorazowe, fartuchy ochronne z długim rękawem- w razie konieczności w trakcie przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka - adekwatnie do sytuacji).
 6. Nie ma konieczności, abyś przez cały czas pobytu w szkole, przebywał w maskach ochronnych, rękawicach ani  w fartuchach ochronnych.
 7. Zachowaj wszelkie zasady zapobiegania zakażeniom przenoszonym drogą kropelkową lub bezpośredniego kontaktu - higiena rąk, stanowiska pracy, opieka nad dzieckiem.
 8. Pamiętaj o częstej dezynfekcji rąk. Częste mycie rąk za pomocą mydła i wody lub płynów na bazie alkoholu (min.60 proc.) lub inne preparaty zabijają wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.
 9. Zakrywaj usta i nos podczas kaszlu i kichania - zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków         i wirusów. Jeśli kichasz lub kaszlesz w dłonie, możesz zanieczyścić przedmioty lub dotykane osoby.
 10. Po każdym kontakcie z klamką od drzwi- zdezynfekuj ręce. Pamiętaj, że tego przedmiotu dotykać mogło wiele osób.
 11. Ogranicz używanie prywatnych telefonów komórkowych, ponieważ istnieje znaczne ryzyko przenoszenia  się wirusa.
 12. Przestrzegaj instrukcji: mycia rąk, zakładania i zdejmowania rękawic, masek ochronnych, używania urządzeń do dezynfekcji.
 13. Zwracaj uwagę na zachowanie higieny w stosunku do codziennych przedmiotów użytkowych.
 14. Nie opuszczaj  placówki bez ważnego powodu (z wyłączeniem wyjść służbowych).

 

W pracy z dziećmi/ uczniami:

 1. Na ile to możliwe,  wyjaśnij dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują                  w szkole i dlaczego zostały wprowadzone.
 2. Nie organizuj wyjść poza teren szkoły, np. spacery.
 3. Usuń z sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie zdezynfekować, np. pluszowe zabawki. Jeżeli do zajęć wykorzystujesz przybory sportowe, np. piłki, obręcze, powinieneś je systematycznie dezynfekować.
 4. Przypilnuj, aby dziecko nie wnosiło ani nie wynosiło do i ze szkoły                                                        niepotrzebnych przedmiotów i zabawek.
 5. Wietrz salę, w której organizujesz zajęcia, co najmniej raz na godzinę i często prowadź gimnastykę.
 6. Zapewnij taką organizację pracy, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci oraz poszczególnych dzieci w grupie w miarę możliwości. Ograniczaj wzajemny kontakt.
 7. Zorganizuj dzieciom/ uczniom pokaz właściwego mycia rąk i ich dezynfekcji. Często przypominaj  o myciu rąk i dawaj przykład.
 8. Unikaj organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu.
  1. VI.             Obowiązki pracowników obsługi

 

 1. Wykonują codzienne prace porządkowe we wzmożonym reżimie sanitarnym, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych oraz sanitariatów i ich wyposażenia.
 2. Każdorazowo dezynfekują toalety, umywalki i  wszelkie przedmioty w toalecie minimalizując ryzyko zakażenia poprzez dotyk.
 3. Dezynfekują powierzchnie dotykowe - poręcze, klamki, włączniki światła uchwyty, poręczy, krzeseł     i   powierzchnie płaskie,
  w tym  blaty  stołów  do  spożywania    posiłków.
 4. Wietrzą  pomieszczenia szkoły, w których nie są  organizowane  zajęcia, co  najmniej raz na godzinę.
 5. Po zakończeniu pracy oddziału wietrzą sale zajęć, dezynfekują  zabawki, wszelkie   wyposażenie, blaty stołów, regały, krzesła, drzwi   wraz z klamkami, podłogi ciągów komunikacyjnych oraz powierzchnie płaskie  tych ciągów, parapety, listwy przypodłogowe.
 6. Każdego dnia systematycznie wypełniają Kartę monitoringu.
 7. Przy przyjmowaniu z zewnątrz ( przez okno lub uchylone przez pracownika drzwi) jakichkolwiek dokumentów lub przesyłek pocztowych/kurierskich wymagane jest stosowanie przez osoby odbierające  środków ochrony osobistej.
 8. Każdorazowo po kontakcie z osobą trzecią  pracownicy wyrzucają rękawiczki, dezynfekują przyłbicę, myją i dezynfekują ręce.

 

 1. VII.          PROCEDURA ORGANIZACJI ŻYWIENIA W PLACÓWCE

Osobą  odpowiedzialną  za przyjmowanie i wydawanie posiłków jest pracownik szkoły, zatrudniony przez firmę cateringową.

 

 1. Pracownik przyjmujący żywność ubrany jest w maseczkę, przyłbicę, rękawiczki
  i fartuch ochronny.
 2. Kierowca dostarczający żywność ubrany jest w maseczkę, rękawiczki i fartuch ochronny.
 3. Kierowca wnosi pojemniki z żywnością do pomieszczenia przyjmowania towaru.
 4. Pracownik Szkoły sprawdza temperaturę żywności, wygląd , zapach i zapisuje
  w rejestrze.
 5. Po przyjęciu żywności pracownik ściąga fartuch, dezynfekuje ręce płynem
  do dezynfekcji.
 6. Pracownik przygotowuje i rozkłada posiłki .
 7. Po zakończonej pracy dezynfekuje wszystkie blaty i ręce.
 8. Po zakończeniu jedzenia pracownik zbiera naczynia.
 9. Naczynia dezynfekowane są w zmywarce z dodatkiem detergentu w temperaturze 60 stopni C.
 10. Po umyciu i wyparzeniu naczynia zostają schowane w miejscu przeznaczonym
  do przechowywania naczyń czystych
 11. Po zakończeniu pracy wszystkie powierzchnie w pomieszczeniach kuchennych
  i zmywaku zostają umyte i zdezynfekowane preparatami bakterio i wirusobójczymi.
 12. Po zakończonej pracy pracownik dezynfekuje ręce
15 czerwca 2020
Czytaj więcej o: PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM.KPT.PIL.S.BATROSIKA W ZEGRZU POMORSKIM